Професійне навчання – реальна економія коштів роботодавця

     Одним з головних напрямів діяльності центру зайнятості є організація професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних громадян. Професійне навчання здійснюється з урахуванням існуючих стандартів та потреб локального та регіонального ринків праці взагалі з урахуванням конкретної потреби в працівниках підприємств, організацій, фізичних осіб, яка приймає на роботу найманого працівника.
     Відповідно до замовлення роботодавця на підставі угоди та за рахунок коштів Фонду центр зайнятості організовує підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян за професіями, спеціальностями та напрямами, в яких є потреба у роботодавця.
     Професійне навчання безробітних покликане сприяти ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, стимулювати пошук незайнятим громадянином найефективніших шляхів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, інтелектуальної та трудової незалежності і відіграє важливу роль у підготовці кадрів для різних галузей економіки.
     Головна мета професійного навчання – сприяння працевлаштуванню шляхом здобуття професії і підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Саме на це спрямована Єдина технологія обслуговування незайнятого населення. Це є перший крок роз’яснення того, що ринок праці складається не в центрі зайнятості, а його формують пропозиція і попит, працездатні люди і роботодавці.
     Але роботодавцю потрібні професіонали з досвідом роботи, вмінням швидко перенавчитися суміжної професії, спеціалісти широкого профилю. Робота центру зайнятості за Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення дає можливість вирішити цю проблему.
     Сьогодення вимагає гнучкого пристосування служби зайнятості до сучасних потреб ринку. Через професійне навчання безробітних центр зайнятості задовольняє потребу роботодавців в кваліфікованій робочій силі, вирішує проблему скорочення терміну безробіття. Працевлаштування громадян, не зайнятих протягом тривалого часу, можливе після підвищення рівня їхньої кваліфікації або ж перепідготовки. Це також стосується молоді, яка після закінчення школи не набула професії.
     У Галицькому РЦЗ склалася достатньо чітка система навчання та перенавчання, в рамках якої центр зайнятості допомагає громадянам одержувати конкурентоспроможну професію, а також задовільнити потреби роботодавців в робочій силі. З кожним роком збільшується число професій, які пропонуються незайнятому населенню.
     З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних у навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до укладених із ними договорів чи у спеціально створених для цього навчальних центрах. За 7 місяців 2010 року пройшли профнавчання за направленням Галицького районного центру зайнятості 154 особи, працевлаштовано після навчання 114 осіб.
      В теперішній час, коли система професійного навчання безробітних успішно функціонує, завданням активної політики зайнятості є не тільки збільшення обсягів навчання, але й підвищення його якості та ефективності. Досягненню даної мети мають бути підпорядковані нові форми та напрями роботи з безробітними – навчання за гнучкими модульними програмами, за індивідуальними навчальними програмами, на замовлення роботодавців, стажування безпосередньо на робочих місцях підприємств. Стажування на підприємствах, індивідуальна форма навчання – це напрями, які потрібно зміцнювати. Бо працевлаштовані – це не тільки статистичні дані, а й конкретні люди, їх долі. Важливим чинником підвищення ефективності професійного навчання є визначення професій, які мають попит в умовах сучасного ринку праці. Одним із пріоритетних напрямів вирішення цих проблем є систематичне професійне спілкування спеціалістів центру зайнятості з роботодавцями, кадровими службами підприємств з метою визначення поточного та перспективного попиту на фахівців певних професій.
     Професійне навчання безробітні громадяни проходили за професіями, заявленими роботодавцями або які користуються попитом на ринку праці. Це, зокрема, електрогазозварник, кухар, оператор комп’ютерного набору, кондитер, бармен, продавець, офіціант, оператор заправних станцій. Слухачам викладаються основи бізнес-планування, менеджмент малого бізнесу.
     Програми перепідготовки безробітних орієнтовані як на поточну потребу підприємств, так і на перспективні потреби народного господарства. Прогнозування розвитку підприємницької діяльності до 2009 року дає підстави сподіватись, що кількість новостворених робочих місць значно зросте. Отже, за сучасних умов не можна допускати зменшення обсягів професійного навчання.

Ганна Баранівська, директор Галицького РЦЗ